VERKOOPSVOORWAARDEN


1.    De klant erkent van onderhavige verkoopvoorwaarden kennis te hebben genomen en door het plaatsen van zijn bestelling deze algemene voorwaarden integraal te aanvaarden, zonder enig voorbehoud en zonder recht op betwisting en ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde voorwaarden.

2.    De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en ten titel van inlichting verstrekt, zonder enige verbintenis vanwege BACKSTAGE-SERVICE BVBA.  Vertraging in de levering zal dan ook geen reden kunnen vormen tot schadevergoeding, noch tot intrekking of annulatie van de bestelling.  Bij iedere bestelling dient de klant een voorschot van minstens 50% van de totale te factureren prijs te betalen.  BACKSTAGE-SERVICE BVBA behoudt zich het recht voor om een bijkomend voorschot aan te wijzen bij de bestelling.  In dit geval dient het extra voorschotbedrag vermeld te zijn op de prijsofferte.

3.    De betaling geschiedt contant bij aflevering.  Zo de verrichting in hoofde van de klant onderworpen is aan BTW en facturatie is de factuur contant betaalbaar, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.  Elke vertraging in de betaling na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling en alsdan vanaf de factuurdatum een intrest opbrengen van 12% jaarlijks.

4.    Naast voorvermelde conventioneel bedongen intrest, zal bij gebreke aan betaling op de gestelde vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 Euro.

5.    Bij niet-betaling of elke andere niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de klant, heeft BACKSTAGE-SERVICE BVBA het recht alle verdere leveringen stop te zetten.  In alle gevallen behoudt BACKSTAGE-SERVICE BVBA zich alsdan een  retentierecht voor tot algehele betaling is tussengekomen.

6.    Annulatie van een bestelling of van een gedeelte daarvan zal steeds aanleiding geven tot vergoeding van de reeds werkelijk gemaakte kosten en tot vergoeding van de winstderving op de bestelling of op het gedeelte ervan dat wordt ingetrokken.

7.    Alle klachten , om geldig te zijn, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst te geschieden en dit bij aangetekend schrijven.  Naderhand worden klachten niet meer aanvaard.  Het feit van een klacht vormt in elk geval geen reden tot uitstel of weigering van betaling, noch compensatie.

8.    In geval van onnauwkeurigheden of onvolkomenheden kunnen de goederen worden omgeruild, maar BACKSTAGE-SERVICE BVBA draagt geen verdere verantwoordelijkheid en kan tot niets meer gehouden worden dan tot omruiling van de goederen.  Geen enkele terugzending zal worden aanvaard, zonder voorafgaandelijk akkoord.

9.    Voor de gebruikelijke en aanvaardbare licht-, kleur- en kwaliteitsafwijkingen kan echter geen omruiling geschieden. Deze dienen door de klant getolereerd.

10.    De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant en BACKSTAGE-SERVICE BVBA zal terzake van beschadigingen tijdens het transport, van welke aard of oorzaak ook, geen enkele verantwoordelijkheid kunnen oplopen.

11.    In geen geval aanvaardt BACKSTAGE-SERVICE BVBA enige aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken.  In de gevallen waarin de aansprakelijkheid van BACKSTAGE-SERVICE BVBA in het gedrang is, blijft zij in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de goederen waarop de betwisting draagt.

12.    In geval van betwisting of geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd om ervan kennis te nemen.

13.    Negatieven, diapositieven en andere originele beelddragers alsook tekeningen, ontwerpen en maquettes blijven steeds eigendom van BACKSTAGE-SERVICE BVBA tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  De gebruiker van de beelden en ontwerpen, gemaakt door BACKSTAGE-SERVICE BVBA, is verplicht zelf, zonder verzoek van BACKSTAGE-SEVICE BVBA, de normale vergoeding van auteursrechten te betalen aan BACKSTAGE-SERVICE BVBA.

Hoofdzetel: Backstage services Rue Longue 59D 1320 Beauvechain
BTW: BE 0892.698.027
productie@backstage-service.be